Інформаційні технології в навчальному процесі 2015


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

З А П Р О Ш У Є М О   В А С
до участі у науково-практичній Інтернет-конференції
«Інформаційні технології в навчальному процесі 2015»
яка відбудеться 14-18 грудня 2015 року.
Метою Інтернет-конференції є визначення стану впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ, обмін досвідом, поліпшити якість шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.
Пропонується виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.
Форма участі у конференції заочна (не потрібно приїжджати). Текст доповідей буде розміщено на Web-сторінці за адресою:  http://www.ikt-cn.org.
Мови  конференції: українська, англійська, російська. 
Матеріали на конференцію надсилаються електронною поштою на e-mail: iktteacher@gmail.com до 01 грудня 2015 року із зазначенням теми листа: «На конференцію ІКТ».
Файл повинен мати назву, наприклад: Petrenko.doc.
Вимоги до оформлення тез
•      Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
•      Шрифт  TimeNewRomanCyr 14. Міжрядковий інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, праве– по 2 см.; ліве – 3 см.
•      Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.
ü Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.
ü Наступний рядок НАЗВА по центру прописний жирний шрифт.
ü Текст тез. Не більше 3 сторінок.
ü Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 50 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми та електронного збірника матеріалів конференції.
Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 01 грудня 2015 року подати:
·        тези доповіді;

·        скановану квитанцію про оплату організаційного внеску.

Інформаційний лист >>

Коментарі