Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014»


      Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського з 12 до 17 грудня 2014 року проводить науково-практичну Інтернет-конференцію «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014».
Метою конференції є визначення стану впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ, обмін досвідом, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, створення вільного доступу до методичного забезпечення використання ІКТ, оновлення змісту, форм і методів навчання шкільних предметів, поліпшення якості шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.

У ході конференції розглядатимуться сучасні підходи до використання інформаційних технологій, новітні інформаційні технології у професійній роботі вчителя-предметника, використання Інтернет-ресурсів на уроках.
Напрями роботи конференції:
1.                 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.
2.                 Новітні інформаційні технології у професійній роботі вчителя-предметника.
3.                 Перспективи та проблеми використання Інтернет-ресурсів.
4.                 Дистанційні освітні технології.
До участі в Інтернет-конференції запрошуються працівники відділів (управлінь) освіти, методичних служб, керівники та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, учні з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.
Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі у конференції:
Форма участі: заочна, дистанційна.
Обговорення проводиться у двох режимах:
-   постерний режим (розгляд тез на сайті http://ikt-cn.org/.);
-   дистанційна форма (презентація доповідей у режимі вебінару, за попереднім домовленням).
Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: iktteacher@gmail.com до 01 грудня 2014 року із зазначенням теми листа:
«На конференцію ІКТ». Назва файлу прізвище першого автора тез доповідей, написане латиницею. Наприклад: Petrenko.doc.
Тексти доповідей будуть розміщені на сайті кафедри «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології в освіті»: http://ikt-cn.org/. Посилання на сторінку проведення вебінару з’явиться 17.11.2014 на сайті інституту: http://choippo.edu.ua/.
Координатори підготовки і проведення конференції: Закревська Євгенія Сергіївна, тел. 063 39 37 290; Кудрявцев Юрій Юрійович, т. (0462) 72-85-68
Вимоги до оформлення тез
•      Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат: .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
•      Шрифт  TimeNewRoman, 14 пт.
•      Міжрядковий інтервал 1.
•      Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.
•      Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.
Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.
Наступний рядок  НАЗВА по центру прописний жирний шрифт.
Текст тез. Не більше 3 сторінок.
Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
Зразок
Закревська Євгенія Сергіївна, старший викладач, кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, iktteacher@gmail.com.
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЛОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ
Текст тез…
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Коментарі