Деяка корисна термінологія


Інформаційна культура – це складова частина загальної культури, орієнтована на інформаційне забезпечення діяльності людини, яка відображає досягнутий рівень організації інформаційних процесів, рівень ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання i використання різноманітних відомостей, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення наслідків рішень, які приймаються людиною.  [Основи нових інформаційних технологій навчання: посіб. для вчителів / Ю. І. Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе та ін.; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 260 с.]

Компетентність – володіння знаннями, які дозволяють судити про що-небудь компетентно, висловлювати вагоме, авторитетне судження.

Компетенція – (лат. Competentia – що належить за правом) – коло повноважень якої–небудь установи або особи; коло питань, у яких дана особа має знання, досвід.

Ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні компетентності) – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми;

Предметні компетентності – компетентності, які формуються учнем впродовж засвоєння змісту конкретного предмету.

Фундаменталізація інформатичної освіти – це діяльність всіх суб’єктів освітнього процесу, спрямована на підвищення якості фундаментальної підготовки студента, його системоутворюючих та інваріантних знань і вмінь у галузі інформатики, що надають можливість сформувати якості мислення, необхідні для повноцінної діяльності в інформаційному суспільстві, для динамічної адаптації людини до цього суспільства, для формування внутрішньої потреби в безперервному саморозвитку та самоосвіти, за рахунок відповідних змін змісту навчальних дисциплін та методології реалізації навчального процесу. [С.О. Семеріков]

Коментарі