Переводчик Translate

середа, 24 жовтня 2018 р.

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2018»


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

З А П Р О Ш У Є М О   В А С
до участі у науково-практичній Інтернет-конференції
«Інформаційні технології в освітньому процесі 2018»
яка відбудеться 10-16 грудня 2018 року.

Метою Інтернет-конференціїє визначення стану впровадження STEM-освіти та ІКТ у освітній процес закладів освіти, обміну досвідом, вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення вільного доступу до методичного забезпечення використання ІКТ, оновлення змісту, форм і методів навчання шкільних предметів, поліпшення якості шкільної освіти області, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.
Пропонується виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси, інноваційні продукти. За результатами конференції учасникам будуть надані сертифікати (6 годин) в електронному вигляді.
Форма участі у конференції заочна (не потрібно приїжджати). Текст доповідей буде розміщено на Web-сторінці за адресою:  http://kafedraikt.blogspot.com/.
Мови  конференції: українська, англійська.  
Матеріали на конференцію надсилаються електронною поштою на e-mail: iktteacher@gmail.com до 25 листопада 2018 року із зазначенням теми листа: «На конференцію ІКТ».
Файл повинен мати назву, наприклад: Petrenko.doc.

Вимоги до оформлення тез
•      Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
•      Шрифт TimeNewRomanCyr 14. Міжрядковий інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см. 
•      Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.
Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.
Наступний рядок НАЗВАпо центру прописний жирний шрифт.
Текст тез. Не більше 3 сторінок.
Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми, електронного збірника матеріалів конференції та сертифікатів. 

Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 25 листопада 2018 року подати:
·     тези доповіді;
·     скановану квитанцію про оплату організаційного внеску.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Найменування банку: ПриватБанк
Підстава платежу: приватний переказ від…(ПІБ платника)
Одержувач: Покришень Дмитро Анатолійович
Номер картки одержувача: 5167 9855 6157 9830

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.
За довідками звертатись:  Закревська Євгенія Сергіївна, тел. (063)3937290

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...